Läs Alliansarbetsgruppens jämställdhetsrapport

21 maj, 2010
Här hittar ni Alliansarbetsgruppens jämställdhetsrapport som presenterades i GP i morse. Den finns även på Alliansens hemsida.

 

Annonser

Tio alliansförslag för ökad jämställdhet

21 maj, 2010

Idag presenterar Hillevi Engström (M), tillsammans med Nyamko Sabuni (Fp), riksdagsledamöterna Annika Qarlsson (C) och Desirée Pethrus Engström (Kd), tio punkter för ökad jämställdhet från Alliansens jämställdhetsarbetsgrupps rapport. Läs artikeln  i GP. Vi kommer under dagen att lägga ut rapporten i sin helhet här.


Genussäkrad skola och förskola

7 maj, 2010

Expressen plockade igår upp vårt moderata förslag att genussäkra förskolor och skolor. Bakgrunden är Skolverkets färska rapport om attityder till skolan som tydligt visar att könsskillnaderna i skolan består. Flickorna är mer engagerade i skolarbetet och skaffar sig ett försprång gentemot pojkarna som består ända upp på högskolenivå:

”I alla åldrar är det en större andel flickor än pojkar som är engagerade i skolarbetet. Bland de äldre eleverna är det vanligare att flickor upplever att skolan ger dem lust till fortsatt lärande och så många som var fjärde pojke menar att skolan i liten eller ingen utsträckning ger dem lust till detta. Nästan hälften av flickorna i gymnasieskolan uttrycker en klar ambition att ta sig till högskola och universitet jämfört med var tredje pojke. Vidare är det betydligt vanligare att pojkar i gymnasieskolan svarar att de sällan eller aldrig tänker på framtida studier jämfört med att flickor gör det. 

Det finns också betydande könsskillnaderna avseende stress och krav i skolan. Hälften av de äldre flickorna känner sig stressade på grund av egna krav och förväntningar avseende skolarbetet, motsvarande andel bland pojkarna är en femtedel. En annan markant skillnad är att flickor oftare tänker på betyg och studieresultat. Det är också vanligare att flickor känner sig stressade över betygen.”

Det behövs konkreta metoder för att ge alla barn lika möjligheter i förskola och skola. Hur flickor och pojkar bemöts och undervisas i förskolan och skolan är grundläggande för deras möjligheter senare i livet och deras välbefinnande. Förskolor där man arbetat medvetet och aktivt med jämställdhet visar mycket goda resultat. Pojkarna gör bättre ifrån sig i skolarbetet, flickorna vågar ta mer plats och helheten fungerar bättre. Vi vill ha harmoniska barn som har lika möjligheter till utveckling och lärande. Inte stressade flickor och skoltrötta pojkar. Därför vill Moderaterna ha jämställdhetsutbildning i alla pedagogutbildningar och införa jämställdhetsmärkning för våra skolor och förskolor.

Hillevi Engström